اخبار دانشگاه

شرایط پذیرش وثبت نام متقاضیان تحصیل در دانشگاه

شرایط پذیرش و تحصیل در دانشگاه

ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازی صورت می‌پذیرد. لذا کلیه پذیرفته شدگان لازم است جهــت اطــلاع از زمــان و نحــوه ثبــت نــام بــه ســامانه آموزشــیار بــه آدرس: http://edu.iau.ac.ir/  مراجعه نمایند.

-عدم مراجعه پذیرفته شدگان به سامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر بـه منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچگونه اعتراضـی پذیرفتـه نخواهـد شد.

تبصره :پذیرفته شدگان محترم  جهت  تحویل مدارک به صورت فیزیکی، پس از تکمیل اطلاعات وبارگذاری مدارک در سامانه آموزشیار و دریافت پرینت اتمام ثبت اطلاعات ، با دردست داشتن  اصل مدرک پایه تحصیلی و 4سری تصویر آن، اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری تصویر همه صفحات آنها ، شش قطعه عکس 3*4  ،کارت پایان خدمت یا کارت معافیت یا گواهی اشتغال بکار(پرسنل یگانهای نظامی و کارمندان آموزش و پرورش)  و دو سری کپی آن به  واحد دانشگاهی مراجعه نمایند.

معرفی رشته های دانشگاه