راهنمای جامع تلفن‌های واحد

ردیفنامنام خانوادگیسمتواحد سازمانیاطلاعات تماستوضیحات
1-پولادی {دکتر}احسانریاست دانشگاههمکاران-ریاست47225009-470111531153
2-حیدری_ علی{ دکتر}معاونت علمیهمکاران-ریاست470111001100
3-فاطمی{دکتر}معاونت دانشجوئئهمکاران-ریاست470111541154
4-حیرانی{محسن}مدیرحراستهمکاران-ریاست470111111111
5-ایمانیان{دکتر}علوم اجتماعی ارشداساتید470114544454
6-حجت {دکتر}مدیرگروه مهندسی شیمی{ارشد صنایع غذایی}اساتید470112541254
7-فرحبخش-قاسم زاده{دکتر}مدیرگروه مهندسی شیمی-اساتید470112291229
8-قهرمانی{دکتر}اعضای هیات علمیاساتید470113233323
9-محمدی ثانی{دکتر}گروه ارشد{مهندسی کشاورزی و..اساتید470114494449
10-کورانیان{خانم}گروه پرستاریهمکاران-آموزشی470114274427
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷۰ مورد.