کارشناسان آزمایشگاه مرکزی

1- رئیس امور آزمایشگاه‌ها و کارگاه ها

نام و نام خانوادگی:جناب اقای دکتر بابک فیضی زاده

آخرین مقطع تحصیلی:دکتری شیمی الی

تلفن تماس: 47011201-051

 

2. مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی علوم و صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی: جناب اقای طالب اسمی زاده

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس: 05147011239

 

3. مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی و مهندسی شیمی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مهندس اکرم رمضان زاده

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد شیمی آلی

تلفن تماس: 47011201-051

رایانامه: akram-ramazanzadeh@yahoo.com

 

4. مسئول کارگاه مکانیک و برق

نام و نام خانوادگی: جناب آقای مهندس غلامرضا ساجدی

آخرین مقطع تحصیلی: کارشناسی مهندسی برق

تلفن تماس: 47011235-051