ریاست واحد

نام و نام خانوادگی : دکتر احسان پولادی

رشته تحصیلی : مکانیک

مقطع : دکترا

شروع مسئولیت: 1398

سوابق تحصیلاتی

کارشناسی مهندسی مکانیک – گرایش طراحی در جامدات – دانشگاه علم و صنعت ایران 

– فراغت از تحصیل درسال 1379

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی – دانشگاه فردوسی مشهد 

– فراغت از تحصیل درسال 1383

مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی – دانشگاه فردوسی (PHD ) دکتری تخصصی 

مشهد - فراغت از تحصیل درسال 1393

3( سوابق آموزشی و پژوهشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از مهرماه 1393 تا کنون و هدایت دانشجویان در مقاطع 

کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد

معاونت اداری ومالی دانشگاه صنعتی قوچان از سال 1388 الی 1389 و حق التدریس رشته 

مهندسی مکانیک

تالیف مقالات : 

 A New stochastic model for prediction of fatigue crack propagation;

“Key Engineering Materials”; NO.127 , pp.1764 – 1769 ؛2005

بررسی اثر و وجود ترک درآنالیز مودال تیرهای یک سر گیر دار نوع اویلر برنولی؛هفدهمین 

دانشگاه تهران 2009 ،(ISME کنفرانس سالانه )بین المللی ( مهندسی مکانیک( 2009

 Determine of residual stresses around cold worked-hole based on

measured residual strains ؛”International conference on advances and

trends in engineering materials and their Application” , 2011

 A New practical-analytical method to determine residual stress around

cold worked holes on measured residual strains ؛ “International journal

of advances and trends in engineering materials and their Application

“ ؛ Vol . 2 , No. 1 , pp . 47 - 52 – 2013 (3)

تحلیل تنشهای پسماند اطراف سوراخ کارسرد شده براساس کرنشهای باقیمانده اندازه گیری 

شده ،اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه‌های فضایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده –

. دانشگاه صنعتی شریف 1390

 Residual strains around cold worked holes from statistical view ؛”

Engineering solid mechanics “ ؛ No. 2 , pp. 131 - 138 , 2014.

مکان هندسی مناسب برای نصب کرنش سنج به منظور تعیین تنش‌های پسماند سوراخ کار 

- 338 – سرد شده ؛ مجله مهندسی مکانیک مدرس- دوره 15 – شماره 1 – ص ص 332

فروردین 1394

 Experimental investigation of residual stress around cold – worked holes

and its effect on fatigue life ؛ “ Scientia Iranica “ ؛ Vol. 22 , No . 1 , 220 –

225 ؛ 2015(1)

4( سوابق کاری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان – از سال 1383 تاکنون 

ناظرپایه یک نظارت بر تاسیسات مکانیکی سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی از سال 

1383 تا کنون

کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات استان خراسان 

رضوی از سال 1395 تا کنون

کارشناس ارزیاب خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رشته بیمه‌های مهندسی از 

سال 1397 و اخذ پروانه

کارشناس خبره در ارزیابی ریسک و خسارات مهندسی در شرکت سهامی بیمه ایران از سال 

1383 تاکنون و قرارداد با شورای مطالعات فنی از سال 1386

انجام کارشناسی در ارزیابی چند فقره خسارت برای شرکت بیمه سامان 

انجام کارشناسی آزاد ارزشگذاری برای اداره ثبت اسناد 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تجهیز انرژی رایا صنعت شرق از سال 1395 تا مرداد 

1397

از سال 1384 الی CTC-IGS کارشناس ارزیابی ریسک و براورد خسارات مهندسی در شرکت 

1385

معاونت اداری ومالی دانشگاه صنعتی قوچان از سال 1388 الی 1389 

عضو هیات مدیره شرکت نمای صنعت طوس از سال 1384 تا 1385 – مدیر پروژه طراحی و 

احداث مخازن ذخیره و خط انتقال ملاس در شرکت خمیرمایه رضوی .

کارشناس طراحی، ساخت و نصب ترمینال صادرات سیمان در بخش شارژ با ظرفیت 400 تن 

درساعت در بندر امام خمینی )ره( –شرکت جهاد تحقیقات طوس از سال 1381 تا 1384

در ISO9001- مدیر کنترل کیفیت و نماینده مدیریت در اخذ سیستم مدیریت کیفیت 2000 

شرکت صنایع ارتوپدی پارس از سال 1379 الی 1381

5( دورههای گذرانده شده:

دوره آشنایی با سیستمهای مدیریت کیفیت در سال 1381 

MIC دوره ممیزی داخلی و اخذ گواهینامه از شرکت 

MIC دوره کنترل کیفیت آماری و اخذ گواهینامه از شرکت 

انواع دورههای آموزشی تربیتی در قالب کارگاههای ضمن خدمت دانشگاهی به مدت 250 

ساعت

دوره آموزشی ارزیابی خسارت بیمه در رشته مهندسی، صنایع و معادن به مدت 80 ساعت در 

پژوهشکده بیمه مرکزی

از تاریخ مردادماه 1390 لغایت بهمن 1390 در موسسه MBA دوره مدیریت ارشد اجرایی 

آموزش عالی آزاد امین )بامجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

از بهمن 1390 لغایت مردادماه 1391 در موسسه آموزش عالی DBA دوره مدیریت ارشد اجرایی 

آزاد امین )بامجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

دوره مدیریت ارشد مالی از شهریور 1391 الی اسفندماه 1391 در موسسه آموزش عالی آزاد 

امین )بامجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(