معاونت توسعه و مدیریت منابع

حوزه معاونت مدیریت توسعه و منابع مسئولیت برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی را بر عهده دارد. به طور محوری رسیدگی به امور کارکنان از جمله استخدام، ارتقاء، سیاست های رفاهی، وصول درآمدها و نظارت بر فعالیت قسمت های تابعه و عمدتا تامین نیازهای خدماتی و پشتیبانی دانشگاه و نیز ارائه خط مشی‌های مناسب برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تشکیلات مصوب و سایر ضوابط در این حوزه انجام می شود.

معاونت مدیریت توسعه و منابع به عنوان حامی و پشتیبان کلیه ی حوزه های دانشگاه با هدف تامین و بهبود امکانات مورد نیاز آنها عمل می نماید تا همه ی ارکان دانشگاه منطبق و همسو با استراتژی ها و ماموریت های اساسی آن حرکت نمایند. ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و ارائه راهنمایی های لازم در موارد لزوم تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در امور اداری و مالی بر عهده این معاونت می باشد.

 معاونت مدیریت توسعه و منابع به لحاظ وظایفی که بر عهده دارد یکی از مهمترین ارکان هر سازمان می‌باشد. ساختار پیچیده مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز واحدها به ایجاد فضاهای آموزشی نقش این معاونت را در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به سایر واحدهای آموزشی دولتی برجسته تر نموده است. حوزه معاونت اداری و مالی همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تلاش کرده و همچنین با تامین اعتبار در جهت نیازهای مالی، رفاهی اساتید، کارکنان و دانشجویان سهم بسزائی در رشد و شکوفائی واحدها داشته است .