پژوهشی و فناوری

با توجه به جایگاه پژوهش در نظام آموزش عالی کشور، کلیه امور مربوط به پژوهش در بخش‌های فراهم آوردن امکانات پژوهشی، تدوین و برنامه ریزی لازم  برای گسترش و ارتقاء پژوهش، ایجاد و تجهیز مراکزی که بتواند امر پژوهش را نهادینه و در تولید دانش مؤثر باشد، رسیدگی به امور جاری پژوهشی دانشگاه، تدوین آئین نامه‌های لازم، و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه پژوهشی از جمله وظایف حوزه  پژوهشی دانشگاه است.