گروه های آموزشی

گروه مهندسی شیمی و نفت

گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی کامپیوتر

گروه مهندسی پزشکی

گروه کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

گروه علوم و صنایع غذایی 

گروه زبان انگلیسی

گروه شیمی

گروه حقوق

گروه علوم اجتماعی وجامعه شناسی

گروه پرستاری

گروه مامایی

گروه علوم تربیتی

گروه مشاوره و روانشناسی

گروه معارف اسلامی

گروه ادبیات فارسی

گروه ریاضی

گروه فیزیک

گروه مهندسی صنایع