دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

مهمترین وظایف این دفتر به شرح زیر می باشد :

 

 • دراختیار قراردادن دانش و فن آوری روز،برای رفع نیاز بخشهای مختلف صنعت.
 • مشاوره و همکاری و مشارکت نزدیک در پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی با در اختیار داشتن گروههای علمی متناسب و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز.
 • ارائه طرحهای پژوهشی مناسب و کاربردی به منظور بهبودکمی و کیفی سازمانها ، ارگانها و... از طریق اساتید و هیات علمی مجرب دانشگاهی.
 • در اختیار قراردادن بانکهای اطلاعاتی فنی و تخصصی داخلی و خارجی در مورد تحقیقات و پژوهش در زمینه های مهندسی ، علوم پایه ، پزشکی ، کشاورزی ، تغذیه و . . . .
 • برگزاری و تشکیل سمینارها و جلسات مختلف با سازمانها و صنایع جهت ایجاد ارتباطی مناسب برای بهبود و رفع نیازهای موجود.
 • برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت برای آشنایی اساتید و دانشجویان با دانش و فن آوری روز.
 • اعزام دانشجویان کارشناسی به مراکز مختلف صنعتی در سطح کشور جهت انجام درس کارآموزی و نظارت بر حسن اجراء آن .
 • هماهنگی های لازم با سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران جهت تخصیص سهمیه لازم از مراکز مختلف صنعتی کشور .
 • ارتباط مستقیم با مراکز صنعتی معتبر که تمایل به پذیرش دانشجوی کارآموزی دارند.
 • مشارکت موثر در برگزاری کنگره ها ، همایشها و نمایشگاههای علمی و صنعتی.
 • بستر سازی و کاریابی برای دانشجویان و برنامه ریزی و همامنگی با واحدها و مراکز صنعتی جهت تامین نیروی انسانی متخصص.
 • انجام برنامه ریزی لازم جهت اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه.
 • ارایه خدمات آزمایشگاهی به سایر ارگانها و سازمانها .
 • برگزاری بازدیدهای علمی جهت اساتید کارشناسان و دانشجویان از مراکز تحقیقاتی، صنعتی و فنی کشور .
 • عقد قرارداد و جذب پروزه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی برون دانشگاهی .