راهنمای استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی

پژوهشگرگرامی، به منظوراستفاده از خدمات و امکانات موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان،مراحل زیر را انجام دهید:

  1. مراجعه به سایت اینترنتی آزمایشگاه مرکزی
  2. تکمیل فرم درخواست آنالیز بطور کامل و خوانا
  3. واریز هزینه آنالیز طبق تعرفه‌های اعلامی به شماره حساب 0105379298008
  4. دریافت رسید پراخت از طریق ایمیل شخصی اعلام شده
  5. ارسال اصل فیش واریزی همراه نمونه و فرم درخواست آنالیز از طریق پست و یا مراجعه حضوری به آدرس خراسان رضوی- قوچان - کیلومتر  4جاده قوچان مشهد - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان – آزمایشگاه مرکزی
  6. پیگیری وضعیت نمونه و دریافت نتایج آزمون از طریق ایمیل شخصی